Inbjudan till kulturpolitisk debatt

Ska vi ha ett fritt musikliv och i sådant fall under vilka villkor?

Av anslagen till musik går i dagsläget bara 10 procent till det fria musiklivet samtidigt som hälften av den musik som Sveriges konsertpublik möter spelas utanför musikinstitutionerna. Det är hög tid att reformera musikpolitiken och säkerställa mångfalden i musikutbudet. Uppropet Ett musikliv för alla! vill att de offentliga anslagen till musiken över lag ska öka så att det fria musiklivets andel fördubblas och så att 30 procent av varje musikinstitutions resurser ska kunna användas till att involvera det fria musiklivet.

Vad vill politikerna? Välkommen till en kulturpolitisk debatt om det fria musiklivets roll och villkor arrangerad av de tjugo organisationerna* bakom Ett musikliv för alla! 

När? Onsdagen den 28 maj kl 13.00-15.00

Var? ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm

Inledande anförande av: Martin Q Larsson, Karin Inde, Jan Granvik och Ulrika Holmgaard.

Medverkande politiker: Gunilla Carlsson (S), Ulf Nilsson (Fp), Cecilia Magnusson (M), Tina Ehn (Mp), Bengt Berg (V), Per Lodenius (C), Lars-Axel Nordell (KD)

Moderator: Calle Nathanson

Läs mer om uppropet på www.ettmusiklivforalla.se

Ny styrelse i MoKS Riks

Under MoKS Riksstämma 28-30 mars valde MoKS medlemsföreningar en ny riksstyrelse att föra arbetet framåt. Riksstyrelsen består av:

Linnéa Franzon, ordförande
Lisa Nergård, vice ordförande
Josefin Person Sandberg, ledamot
Paulina Hjertton, ledamot
Mattias Rudén, ledamot
Kaj Sivervik, ledamot
Sofie Ward, ledamot
Kornelia Nilsson, ledamot
Alex Nilsson, suppleant
Joel Öhlund, suppleant

Till revisorer valdes:

Rickard Wahlström, lekmannarevisor
Thomas Jägenstedt, auktoriserad revisor

Ingen missad ingen glömd!

Riksstämma 2014

Som vi tidigare informerat och kallat till kommer MoKS Riksstämma att hållas i Skövde den 28-30/3. Detta är ett ypperligt tillfälle för alla medlemsföreningar att påverka MoKS framtid och verksamhet. Under riksstämman kommer vi att bl.a. besluta om vilka som ska ingå i MoKS riksstyresle, förslag om demokratiutredning, möjlighet till uppdelning av organisationen, verksamhetsplan 2014-2016, budget 2014 etc.

Årsmöteshandlingar finns fr.o.m. 14 mars att ladda ner HÄR

Workshops och seminarier

Utöver riksstämmoförhandlingar kommer vi att genomföra workshops och seminarier med bland annat verktyg för jämställt arrangörskap, livet som turnérande kvinnlig musiker, instrumentgyggarverkstad och mycket mer. 

MoKS-galan 2014

En återkommande punkt under Riksstämma och RiksForum är MoKS-galan då vi under otvungna former prisar och rosar våra medlemsföreningar för deras fantastiska arbete. Givetvis blir det även MoKS-gala under Riksstämman 2014 och MoKS Väst som håller i arrangemanget utlovar stordåd!

Program

Helgens program finns HÄR

Kost, logi och resa

MoKS står för kost (ange allergier etc. vid anmälan) logi och resa. Alla resor bokas av MoKS personal under vecka 12 och skicka sedan till den e-postadress som angivits vid anmälan.

Anmälan

Alla medlemsföreningar får skicka två (2) representanetr utan kostnad. Vill fler från er förening delta går det bra att skriva upp dessa på reservlista i anmälningsformuläret. Reserver får åka i mån om plats och meddelas om plats finns under vecka 12.

Anmälningstiden har gått ut. Vill du åka? Kontakta info@moks.se för att se om det finns platser kvar.

Arrangemangsbidrag 2014

I skrivande stund så har MoKS ännu inte fått något besked om fortsatt stöd från Kulturrådet för 2014. Detta innebär att vi inte kan behandla några ansökningar om arrangemangsbidrag för tillfället och det kommer förmodligen dröja en bit in i februari innan vi kan ge besked. Detta beror på att kulturrådet under 2013 annonserade att de ämnade strypa MoKS bidrag för 2014, något ni kan läsa mer om här.

Det vi vet är dock att det kommer bli en kraftig förändring av arrangemangsbidragen under 2014. Förmodligen kommer arrangemang som inte uppfyller kraven om skäliga gager till musiker, kommunala bidrag och kulturrådets krav på konstnärlig kvalité inte kunna erhålla bidrag. Exakt hur man ansöker och för vad man kan få bidrag får vi återkomma om när vi fått klara direktiv från kulturrådet.

Vinterträff i Falköping

MoKS Väst bjuder in alla föreningar i distrikter till vinterträff i Falköping helgen 6-8 december. Det kommer att bli ett extra årsmöte, utbildningar i ledarskap och bokföring samt en massa skoj som alltid.

MoKS Väst står för resa, kost och logi. Resor bokas av MoKS Västs personal en vecka innan föreningsträffen. Sjukdom eller förhinder ska anmälas snarast eller senast under förmiddagen samma dag som resan.

Kontakt

Kontakt: Jesper Joelsson, 0738-360997

Anmälan

Anmälan görs senast 17/11 HÄR

Anmälan är bindande. Föreningen har rätt att ersätta plats med annan person t.o.m en vecka innan träffen.

 

Viktig info inför 2014!

Som vi tidigare meddelat har förordningen för statsbidrag till ungdomsorganisationer förändrats och att en förening i.o.m. detta måste ha minst 60 % ungdomsmedlemmar (6-25 år) för att räknas när MoKS ansöker. Efter ansökan 2013 har vi sett att 13,1 % av ungdommarna i våra medlemsföreningar inte kan ta del av de pengar MoKS får i statsbidrag för ungdomsorganisationer och därför hamnar i utanförskap. Att en stor del av dessa dessutom bor i mindre orter och på landsbygden gör inte saken bättre.

Våren 2013 publicerade också Statens Kulturråd (KUR) en utredning där de menar att MoKS inte ska få ta del av bidrag för arrangörer på musikområdet eftersom vi får statsbidrag via Ungdomsstyrelsen och då, i KURs ögon, ska räknas som en ungdomsorganisation och inte en organisation för arrangörer av professionella musiker. Var motsättningen i detta finns har vi ännu inte förstått, eller fått förklarad för oss.

Vi på MoKS arbetar för att vi inte ska förlora bidraget från KUR och att regelverket för statsbidraget ska ändras. Detta kommer att ta tid och i det senare fallet är det inte säkert att det går inom de närmaste åren. Hittills har vi uppvaktat Kulturrådet, skrivit en debattartikel tillsammans med Kontaktnätet, gjort en skrivelse till Ungdomsstyrelsen och Utbildningsdepartementet för att försöka få berörda instanser att förstå vikten av det arbete ni, våra medlemsföreningar, gör och vilken katastrof det är om detta inte kan fortsätta.

 

Förändringar 2014

Med bakgrund i ovanstående problematik kommer det inför 2014 att ske en del förändringar i MoKS bidrag till er föreningar.

MoKS Arrangemangsbidrag kommer 2014 förändras så att en medlemsförening bara kan söka bidraget om den har kommunala bidrag. Dessutom kan bidraget bara ges för musikarrangemang av professionell art.

MoKS Föreningsbidrag kommer precis som idag att vara ett rent medlemsbaserat bidrag där stödet beror på hur många ungdomsmedlemmar sökande förening har, med en nedre gräns av minst 60 %.

MoKS Föreningsportal kommer vara den väg ni, precis som idag, söker bidrag. 2014 blir det dock extra viktigt att använda sig av hela den administrativa delen av portalen; hantering av medlemsregister, uppladdning av protokoll, stadgar etc. eftersom endast den information som ni lägger in i portalen kommer att räknas när vi bedömer om er föreningar är berättigad till bidrag etc.

Tyvärr kommer vi också att bli tvungna att minska MoKS Riks personalstyrka från tre till två personer. Beroende på uppsägningstider kommer detta bli verklighet först i mars 2014. Vi kommer också att se över kvarvarande personals arbetsuppgifter för att ni ska märka så liten skillnad som möjligt.

 

Mer läsning

Statens Kulturråd: Arrangörer på musikområdet
MoKS och Kontaktnätet: Har musik en åldersgräns?
Förordning (2011:65) om statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer
MoKS: Effekter av förordning (2011:65) om statsbidrag till ungdomsorganisationer gällande MoKS medlemsföreningar och dess ungdomsmedlemmar. 

 

Va?!

Har ni några frågor är ni varmt välkomna att kontakta oss.

 

Har musik en åldersgräns?

Har musik en åldersgräns?

I början av april presenterade Statens kulturråd och Konstnärsnämnden i samverkan med Statens musikverk rapporten Arrangörer på musikområdet. Rapporten visar på det enorma arbete Sveriges arrangörer gör för en marginell summa pengar och lyfter vikten av mångfald gällande arrangörskonstellationer, arrangemang samt geografiska spridning. Lika lysande är inte rapportens förslag att de två riksorganisationer som representerar genren pop/rock/visor ska flyttas över till Ungdomsstyrelsen. Kvar hos kulturrådet blir riksorganisationer för jazz, kammarmusik, konstmusik samt folk- och världsmusik. Första tanken är att dessa riksorganisationer, Kontaktnätet och MoKS, inte uppfyller kraven för att få verksamhetsstöd till arrangörer. Då detta inte är fallet, båda organisationerna förvaltar bidraget på korrekt sätt: det går till yrkesverksamma/professionella artister, det betalas ut avtalsenligt arvode, etc. så växer frågorna kring vad bakgrunden till förslaget är och vilken tolkning av begreppen kvalité och professionell utredarna avser.

 

  • Är rock, pop, visor, hiphop, reggae, punk, hårdrock, osv. endast för unga under 25 år?  
  • Är dessa musikstilar inte kultur av kvalité?  
  • Är arrangörer och musiker inom dessa musikstilar inte professionella?

Kontaktnätet och MoKS har medlemsföreningar utspridda över hela Sverige. Det är på föreningarnas scener morgondagens artister gör sina första framträdanden. På samma scener kommer de några år senare att spela för en betydligt större publik. Föreningsarrangörerna har genom åren presenterat artister långt innan de slagit igenom och blivit en medial och vinstgivande musikexport. Detta vittnar om arrangörer som har en genuin känsla för bra musik, musik som kommer att nå toppen och som placerar Sverige högt på topplistor världen över.

Hur ser den framtid ut som väntar om rapportens förslag genomförs?  

 

  • Antalet arrangörsföreningar runt om i landet minskar markant. Detta drabbar främst mindre orter som är i större behov av stöd medan storstäderna klarar sig hyfsat. 
  • Genren riskerar att kommersialiseras i storstadsområdena och försvinna helt från mindre orter.
  • De naturliga tillväxtcentra för musik och arrangörer som föreningarna utgör tvingas lägga ner eller kraftigt minska sitt utbud.  
  • Speltillfällen för yrkesverksamma musiker inom genren kommer att minska. 
  • Utbudet för kulturkonsumenter kommer att begränsas och på mindre orter försvinna helt.

 För genren innebär förslaget en statusbegränsning där den åldersgrupp som anses vara arrangör (konsument och utövare) är under 25 år, vilket i praktiken innebär en omotiverad segregering av ungdomskultur från vuxenkultur.

Vill vi ha ett samhälle där vissa musikgenrer anses vara mer kultur medan andra degraderas och märks med ett bäst-före-datum?

Från Kontaktnätets och MoKS sida är svaret solklart – genren rock/pop/visor är ingen trend, något bara ungdomar pysslar med eller en amatörkultur. Det är kvalitativ, professionell kultur på samma nivå som alla andra musikgenrer. Arrangörer inom genren är i högsta grad lika professionella som inom övriga genrer. Våra riksorganisationer förtjänar samma status, förtroende och stöd som övriga riksorganisationer från Statens kulturråd.

Vi är kultur! Ingen kulturyttring är mer värd än någon annan! Kultur har ingen åldergräns! Utövare, arrangörer och publik definierar vad som är kultur, inte staten!

 

Luis Gonzalez Ordförande i Kontaktnätet – Riksorganisation för ideella kulturföreningar

Tim Hintsov Ordförande i MoKS – Musik- och Kulturföreningarnas Samarbetsorganisation

 

Kontaktnätet kan nås via Luis Gonzalez (ordförande) Tel: 073-510 69 54 Mail: ordf@kontaktnatet.se Anders Sellin Tel: 070-655 88 33 Mail: anders.sellin@kontaktnatet.se

MoKS kan nås via Tim Hintsov (ordförande) Tel: 0760 – 28 01 23 Mail: tim.hintsov@moks.se Marcus Israelsson Tel: 0709 – 93 16 32 Mail: marcus.israelsson@moks.se

 

HAR MUSIK EN ÅLDERSGRÄNS?

I början av april presenterade Statens kulturråd och Konstnärsnämnden i samverkan med Statens musikverk rapporten Arrangörer på musikområdet. Rapporten visar på det enorma arbete Sveriges arrangörer gör för en marginell summa pengar och lyfter vikten av mångfald gällande arrangörskonstellationer, arrangemang samt geografiska spridning. Lika lysande är inte rapportens förslag att de två riksorganisationer som representerar genren pop/rock/visor ska flyttas över till Ungdomsstyrelsen. Kvar hos kulturrådet blir riksorganisationer för jazz, kammarmusik, konstmusik samt folk- och världsmusik. Första tanken är att dessa riksorganisationer, Kontaktnätet och MoKS, inte uppfyller kraven för att få verksamhetsstöd till arrangörer. Då detta inte är fallet, båda organisationerna förvaltar bidraget på korrekt sätt: det går till yrkesverksamma/professionella artister, det betalas ut avtalsenligt arvode, etc. så växer frågorna kring vad bakgrunden till förslaget är och vilken tolkning av begreppen kvalité och professionell utredarna avser.

 

Är rock, pop, visor, hiphop, reggae, punk, hårdrock, osv. endast för unga under 25 år?

Är dessa musikstilar inte kultur av kvalité?

Är arrangörer och musiker inom dessa musikstilar inte professionella?

 

Kontaktnätet och MoKS har medlemsföreningar utspridda över hela Sverige. Det är på föreningarnas scener morgondagens artister gör sina första framträdanden. På samma scener kommer de några år senare att spela för en betydligt större publik. Föreningsarrangörerna har genom åren presenterat artister långt innan de slagit igenom och blivit en medial och vinstgivande musikexport. Detta vittnar om arrangörer som har en genuin känsla för bra musik, musik som kommer att nå toppen och som placerar Sverige högt på topplistor världen över.

Hur ser den framtid ut som väntar om rapportens förslag genomförs?

 

Antalet arrangörsföreningar runt om i landet minskar markant. Detta drabbar främst mindre orter som är i större behov av stöd medan storstäderna klarar sig hyfsat.

Genren riskerar att kommersialiseras i storstadsområdena och försvinna helt från mindre orter.

De naturliga tillväxtcentra för musik och arrangörer som föreningarna utgör tvingas lägga ner eller kraftigt minska sitt utbud.

Speltillfällen för yrkesverksamma musiker inom genren kommer att minska.

Utbudet för kulturkonsumenter kommer att begränsas och på mindre orter försvinna helt.

För genren innebär förslaget en statusbegränsning där den åldersgrupp som anses vara arrangör (konsument och utövare) är under 25 år, vilket i praktiken innebär en omotiverad segregering av ungdomskultur från vuxenkultur.

 

Vill vi ha ett samhälle där vissa musikgenrer anses vara mer kultur medan andra degraderas och märks med ett bäst-före-datum? Från Kontaktnätets och MoKS sida är svaret solklart – genren rock/pop/visor är ingen trend, något bara ungdomar pysslar med eller en amatörkultur. Det är kvalitativ, professionell kultur på samma nivå som alla andra musikgenrer. Arrangörer inom genren är i högsta grad lika professionella som inom övriga genrer. Våra riksorganisationer förtjänar samma status, förtroende och stöd som övriga riksorganisationer från Statens kulturråd.

Vi är kultur! Ingen kulturyttring är mer värd än någon annan! Kultur har ingen åldergräns! Utövare, arrangörer och publik definierar vad som är kultur, inte staten!

 

 

Luis Gonzalez Ordförande i Kontaktnätet – Riksorganisation för ideella kulturföreningar

Tim Hintsov Ordförande i MoKS – Musik- och Kulturföreningarnas Samarbetsorganisation

Kontaktnätet kan nås via

Luis Gonzalez (ordförande) Tel: 073-510 69 54 Mail: ordf@kontaktnatet.se

Anders Sellin Tel: 070-655 88 33 Mail: anders.sellin@kontaktnatet.se

MoKS kan nås via

Tim Hintsov (ordförande) Tel: 0760 – 28 01 23 Mail: tim.hintsov@moks.se

Marcus Israelsson Tel: 0709 – 93 16 32 Mail: marcus.israelsson@moks.se

MoKS kritisk till Kulturrådets arrangörsutredning

Tidigare i år publicerade Kulturrådet rapporten Arrangörer på musikområdet. MoKS välkomnar en utredning av detta slag, men menar att denna utredning innehåller en mängd faktafel.

Ett väsentligt fel är att MoKS definieras som en ungdomsorganisation. Detta stämmer inte, MoKS är en kulturorganisation, som för den andelen medlemmar i åldern 6-25 år erhåller Statsbidrag för ungdomsorganisationer via Ungdomsstyrelsen. Rapporten innehåller även andra felaktigheter om MoKS som organisation.

I rapporten kommer Kulturrådets utredare fram till att MoKS i framtiden inte bör få statsbidrag för arrangörer inom musikområdet. Vi menar att man dragit denna slutsats på felaktiga grunder och att MoKS istället för indraget bidrag borde få utökat bidrag.

För att bemöta felaktigheter i rapporten och för att bl.a. ge klarhet i vad MoKS är, hur verksamheten bedrivs och varför MoKS bör få utökade bidrag har vi skrivit ett svar på rapporten. Svaret har skickats till Kulturrådet, Konstnärsnämnden, Kulturdepartementet, Statens Musikverk och Riksdagens kulturutskott.

Här kan du läsa Kulturrådets rapport Arrangörer på musikområdet

Här kan du läsa MoKS svar på rapporten Arrangörer på musikområdetAtt bli medlem i MoKS innebär att man ansluter sin förening och alla medlemmar till organisationen. Då får man tillgång till alla de stödfunktioner som MoKS har.

Följ vårt nyhetsbrev

* indicates required

Unable to display Facebook posts.
Show error

Error: Error validating application. Application has been deleted.
Type: OAuthException
Code: 190
Please refer to our Error Message Reference.