Viktig info inför 2014!

Som vi tidigare meddelat har förordningen för statsbidrag till ungdomsorganisationer förändrats och att en förening i.o.m. detta måste ha minst 60 % ungdomsmedlemmar (6-25 år) för att räknas när MoKS ansöker. Efter ansökan 2013 har vi sett att 13,1 % av ungdommarna i våra medlemsföreningar inte kan ta del av de pengar MoKS får i statsbidrag för ungdomsorganisationer och därför hamnar i utanförskap. Att en stor del av dessa dessutom bor i mindre orter och på landsbygden gör inte saken bättre.

Våren 2013 publicerade också Statens Kulturråd (KUR) en utredning där de menar att MoKS inte ska få ta del av bidrag för arrangörer på musikområdet eftersom vi får statsbidrag via Ungdomsstyrelsen och då, i KURs ögon, ska räknas som en ungdomsorganisation och inte en organisation för arrangörer av professionella musiker. Var motsättningen i detta finns har vi ännu inte förstått, eller fått förklarad för oss.

Vi på MoKS arbetar för att vi inte ska förlora bidraget från KUR och att regelverket för statsbidraget ska ändras. Detta kommer att ta tid och i det senare fallet är det inte säkert att det går inom de närmaste åren. Hittills har vi uppvaktat Kulturrådet, skrivit en debattartikel tillsammans med Kontaktnätet, gjort en skrivelse till Ungdomsstyrelsen och Utbildningsdepartementet för att försöka få berörda instanser att förstå vikten av det arbete ni, våra medlemsföreningar, gör och vilken katastrof det är om detta inte kan fortsätta.

 

Förändringar 2014

Med bakgrund i ovanstående problematik kommer det inför 2014 att ske en del förändringar i MoKS bidrag till er föreningar.

MoKS Arrangemangsbidrag kommer 2014 förändras så att en medlemsförening bara kan söka bidraget om den har kommunala bidrag. Dessutom kan bidraget bara ges för musikarrangemang av professionell art.

MoKS Föreningsbidrag kommer precis som idag att vara ett rent medlemsbaserat bidrag där stödet beror på hur många ungdomsmedlemmar sökande förening har, med en nedre gräns av minst 60 %.

MoKS Föreningsportal kommer vara den väg ni, precis som idag, söker bidrag. 2014 blir det dock extra viktigt att använda sig av hela den administrativa delen av portalen; hantering av medlemsregister, uppladdning av protokoll, stadgar etc. eftersom endast den information som ni lägger in i portalen kommer att räknas när vi bedömer om er föreningar är berättigad till bidrag etc.

Tyvärr kommer vi också att bli tvungna att minska MoKS Riks personalstyrka från tre till två personer. Beroende på uppsägningstider kommer detta bli verklighet först i mars 2014. Vi kommer också att se över kvarvarande personals arbetsuppgifter för att ni ska märka så liten skillnad som möjligt.

 

Mer läsning

Statens Kulturråd: Arrangörer på musikområdet
MoKS och Kontaktnätet: Har musik en åldersgräns?
Förordning (2011:65) om statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer
MoKS: Effekter av förordning (2011:65) om statsbidrag till ungdomsorganisationer gällande MoKS medlemsföreningar och dess ungdomsmedlemmar. 

 

Va?!

Har ni några frågor är ni varmt välkomna att kontakta oss.

 Att bli medlem i MoKS innebär att man ansluter sin förening och alla medlemmar till organisationen. Då får man tillgång till alla de stödfunktioner som MoKS har.

Följ vårt nyhetsbrev

* indicates required